Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1980-2004) [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]
Πληροφορίες

Η Σχολιασμένη βιβλιογραφία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είναι έργο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004 και περιλαμβάνεται στη Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία. Απευθύνεται σε:
 1. διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έξω από αυτή,
 2. ερευνητές των οποίων το αντικείμενο είναι η έρευνα γύρω από την ελληνική γλώσσα και ειδικότερα γύρω από τη διδασκαλία της,
 3. όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων στο σχετικό χώρο,
 4. όσους διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής,
 5. συγγραφείς υλικού διδακτικού και βοηθητικού για τη διδασκαλία της ελληνικής, και τέλος σε
 6. επιστήμονες ή μη των οποίων τα ενδιαφέροντα εμπίπτουν σ' αυτό το χώρο.
Στόχος του έργου είναι να παρουσιάσει συνοπτικά μέσω της ηλεκτρονικής οδού το υλικό που έχει παραχθεί από το 1985 ως σήμερα σε σχέση με τον τομέα της διδακτικής της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, και να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να γνωρίσουν την ύπαρξή του και να το χρησιμοποιήσουν, διευκολύνοντας μ' αυτόν τον τρόπο το έργο τους.

Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκε και μελετήθηκε σημαντικός αριθμός έργων από τα οποία έγινε και η τελική επιλογή όσων παρουσιάζονται σ' αυτή τη βάση δεδομένων.

Το κριτήριο με το οποίο έγινε η επιλογή τους ήταν κυρίως η σχέση του υλικού με το περιεχόμενο του προγράμματος και της Δράσης, δηλαδή: α. διδακτικές προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη, β. ερευνητικές εργασίες τα αποτελέσματα των οποίων οδηγούν ή μπορούν να οδηγήσουν σε διδακτικές προτάσεις, γ. τρόποι αξιολόγησης της απόδοσης και της επίδοσης των μαθητών σε διάφορες γλωσσικές δεξιότητες και δ. πληροφορίες που αφορούν ομογενείς μαθητές και μειονοτικές ομάδες μαθητών. Η ομάδα εργασίας αποφάσισε, ύστερα από την αρκετά δύσκολη διαδικασία επιλογής, να παρουσιάσει στο διαδίκτυο προς το παρόν 535 δελτία που αφορούν:
 1. άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά (48) ή σε συλλογικά βιβλία (136)
 2. διδακτορικά (3)
 3. βιβλία (25)
 4. ανακοινώσεις σε συνέδρια (186)
 5. διδακτικά βιβλία ή διδακτικό υλικό (137)
Ό,τι επιλέχτηκε, μελετήθηκε για να εντοπιστούν τα κύρια σημεία του και να παρουσιαστούν στο χρήστη της βάσης δεδομένων με τη μορφή περίληψης μαζί με άλλες πρακτικές λεπτομέρειες που θα τον βοηθήσουν να βρει το πλήρες κείμενο του έργου που τον ενδιαφέρει. Οι θεματικοί άξονες των άρθρων, των ανακοινώσεων και των βιβλίων, συλλογικών ή μη, είναι: α. η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης σε αλλοδαπούς φοιτητές/σπουδαστές σε παλιννοστήσαντες και σε μειονοτικό πληθυσμό, β. η ελληνική ως ξένη, γ. η ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε διάφορα μέρη έξω από την Ελλάδα και δ. η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των γλωσσών και ιδιαίτερα της ελληνικής. Το διδακτικό υλικό που παρουσιάζεται απευθύνεται σε: α. γενικό κοινό, β. μουσουλμανόπαιδες, γ. ομογενείς, δ. αγγλόφωνους, ε. γαλλόφωνους, στ. μαθητές της Αυστραλίας και ζ. παιδιά.

Παρόλο που στον τίτλο αναφέρεται ο όρος «σχολιασμένη βιβλιογραφία», οι περιλήψεις δεν περιέχουν κανενός είδους σχόλιο ή κριτική που να αφορά αξιολόγηση του περιεχομένου του οποιουδήποτε πονήματος. Προσπάθεια της ομάδας ήταν να έρθει όσο το δυνατό πιο κοντά στο πνεύμα του/της συγγραφέα και να παρουσιάσει τις απόψεις του/της με τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο. Πεποίθησή μας είναι ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το επιτύχαμε. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει κι ένας αριθμός άρθρων που πιθανόν, όχι σκόπιμα, να αποκλίνει από αυτό που θέλει να εκφράσει ο/η δημιουργός του. Γι' αυτό δηλώνουμε ότι ευχαρίστως θα αντικαταστήσουμε μια μη πετυχημένη περίληψη με αυτή που θα μας στείλει ο ίδιος/η ίδια ο/η συγγραφέας. Επίσης, ευχαρίστως θα δεχτούμε τα καλοπροαίρετα σχόλια που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της βάσης δεδομένων καθώς και στην ενημέρωση σχετικά με τίτλους και οποιοδήποτε σχετικό υλικό που δεν έχουμε, όχι σκόπιμα, συμπεριλάβει.

Νιόβη Αντωνοπούλου
4 Ιουλίου 2004