Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Μονολεκτικά παραθετικά επιθέτων σε τερος/τατος και έστερος/έστατος

Κωδικός: ΓΓ-04
Κατηγορία: Μορφολογία
Συντάκτης: Γιάννης Γαλανόπουλος


2. Παραδείγματα:
ωραίος - ωραιότερος - ο ωραιότερος - ωραιότατος
στενός - στενότερος - ο στενότερος - στενότατος
σαφής - σαφέστερος - ο σαφέστερος - σαφέστατος

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Γ΄, Δ΄ επίπεδο ΚΕΓ, 1, 2 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Τα τρία γένη των επιθέτων

Κλίση επιθέτων


5. Πιθανά λάθη:
έγινε χοντρότηρη

είναι παχότερος


6. Περιγραφή:

α) Μονολεκτικό τύπο παραθετικών μπορούν να σχηματίσουν τα επίθετα που λήγουν σε -ος, , -ο (εκτός από τα επίθετα που προέρχονται από τις παθητικές τετελεσμένες μετοχές), -ος, , -ο, -ύς, -ιά, και τα δικατάληκτα σε -ης, -ες και σε -ων/-ονας, -ον.

Τα επίθετα που λήγουν σε -ος, -η, -ο, σε -ος, -α, -ο, σε -ος, -ια, -ο, σε -ύς, -ιά, -ύ, σε -ύς, -εία, -ύ και σε -ης, -ες σχηματίζουν το συγκριτικό με την προσθήκη του επιθήματος -τερος, -η, -ο στην ονομαστική ενικού του ουδετέρου του θετικού επιθέτου (ομορφότερος, , -ο / σπουδαιότερος, , -ο / φρεσκότερος, , -ο / βαρύτερος, , -ο / ταχύτερος, , -ο / ακριβέστερος, , -ο).

Τα δικατάληκτα επίθετα που λήγουν σε -ων/-ονας, -ον σχηματίζουν μονολεκτικά το συγκριτικό με την προσθήκη του επιθήματος -ονέστερος, , -ο (ευγνωμονέστερος, , -ο).

Δε σχηματίζουν μονολεκτικό συγκριτικό τα επίθετα που λήγουν σε -ής, -ιά, -ί, σε -ης, -α, -ικο, σε -άς/-ής, -ού, -άδικο/-ούδικο/-ήδικο, σε -ων, -ουσα, -ον, οι παθητικές μετοχές ενεστώτα σε -όμενος, -ώμενος, -ούμενος, οι παθητικές τετελεσμένες μετοχές σε -μένος και τα άκλιτα επίθετα.

β) Ο σχετικός υπερθετικός σχηματίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το συγκριτικό, με τη διαφορά ότι παίρνει μπροστά το οριστικό άρθρο (ο ομορφότερος, η ομορφότερη, το ομορφότερο / ο σπουδαιότερος, η σπουδαιότερη, το σπουδαιότερο / ο φρεσκότερος, η φρεσκότερη, το φρεσκότερο / ο βαρύτερος, η βαρύτερη, το βαρύτερο / ο ταχύτερος, η ταχύτερη, το ταχύτερο / ο ακριβέστερος, η ακριβέστερη, το ακριβέστερο / ο ευγνωμονέστερος, η ευγνωμονέστερη, το ευγνωμονέστερο).

γ) Ο απόλυτος υπερθετικός είναι λόγιος τύπος και χρησιμοποιείται λιγότερο από το σχετικό υπερθετικό. Ο απόλυτος υπερθετικός σχηματίζεται με την προσθήκη του επιθήματος -τατος στην ονομαστική ενικού του ουδετέρου του θετικού επιθέτου (ομορφότατος, , -ο / σπουδαιότατος, , -ο / φρεσκότατος, , -ο / βαρύτατος, , -ο / ταχύτατος, , -ο / ακριβέστατος, , -ο). Τα δικατάληκτα επίθετα σε -ων/-ονας, -ον σχηματίζουν τον απόλυτο υπερθετικό με την προσθήκη του επιθήματος -ονέστατος (μετριοφρονέστατος,, -ο).

Τα μονολεκτικά παραθετικά κλίνονται όπως τα επίθετα που λήγουν σε -ος, -η, -ο.

Δε σχηματίζουν μονολεκτικά παραθετικά τα επίθετα που φανερώνουν ύλη ή χρόνο: ασημένιος, γυάλινος, μαρμάρινος, ξύλινος, αποψινός, αυριανός, περσινός, χτεσινός κτλ.

Ανώμαλοι τύποι συγκριτικού και υπερθετικού

Θετικός

Συγκριτικός

Σχετικός υπερθετικός

Απόλυτος υπερθετικός

απλός

απλούστερος

ο απλούστερος

απλούστατος

γέρος

γεροντότερος

ο γεροντότερος

--------------------

κακός

χειρότερος

ο χειρότερος

κάκιστος / χείριστος

καλός

καλύτερος

ο καλύτερος

κάλλιστος / άριστος

κοντός

κοντότερος / κοντύτερος

ο κοντότερος / κοντύτερος

κοντότατος / κοντύτατος

λίγος

λιγότερος

ο λιγότερος

ελάχιστος

μεγάλος

μεγαλύτερος

ο μεγαλύτερος

μέγιστος

μικρός

μικρότερος

ο μικρότερος

ελάχιστος

πολύς

περισσότερος

ο περισσότερος

(πλείστος)

πρώτος

πρωτύτερος

ο πρωτύτερος

πρώτιστος


7. Παρουσίαση:
Ο μονολεκτικός σχηματισμός των παραθετικών παρουσιάζει αρκετά προβλήματα σχηματισμού (π.χ. μικρός / μικρότερος, αλλά μεγάλος / μεγαλύτερος). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο σχηματισμό του συγκριτικού βαθμού. Ο διδάσκων θα πρέπει να ξεκινήσει με τους απλούς σχηματισμούς και στη συνέχεια να προχωρήσει στους ανώμαλους.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΓΓ-05 - Περιφραστικά παραθετικά επιθέτων

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 160-162, 164.


 GG04_3416.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 GG04_3416.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ